Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències Socials i optativa en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

  1. Amb l'ajuda del mapa pluviomètric d'Espanya peninsular i Balears, adjunt en el document 1, descriu la distribució de les precipitacions.
  2. Elabora, seguint el criteri de Gaussen, el climograma de l'oservatori d'Alacant a partir de les dades que apareixen en el document 2 i estableix la comparació amb el climograma de La Corunya que s'acompanya.
  3. Amb el suport del mapa de l'estada mitjana de viatgers per províncies, enumera i descriu les principals àrees turístiques espanyoles.
  4. Elabora un INFORME valorant, d'una banda, la influència del factor climàtic en la tipologia i desenvolupament del turisme a Espanya, i d'una altra banda, la resta de han afavorit la seua evolució.

FALTA DOCUMENT 1: Mapa pluviomètric de la Península Ibèrica i Balears (segons Lautensach). Font: M. de Terán et al. (1987). "Geografía General de España" i el

MAPA ANNEX .

DOCUMENT 2. Font : I.N.M.

Alicante E F M A M J J A S O N D Año
TºC 11.6 12.4 13.7 15.7 18.6 22.1 25.1 25.5 23.3 19.2 14.9 12.1 17.8
P(mm) 20 27 25 34 32 22 4 8 41 66 42 34 357

FALTA DOCUMENT 3: Estada mitjana de viatgers per províncies (2000). Font: encuesta de ocupación hotelera 2000; I.N.E. i MAPA ANNEX


Exercici 2

  1. Utilitzant les dades presentades en el document 1 representa en el mapa annex les diferències regionals en el PIB de l'any1998.
  2. En el document 2 es presenta un mapa amb la proporció del PIB regional per sectors econòmics en 1998. Prenent com a base el que has plasmat en el document 1 i el que apareix en aquest, descriu la relació existent entre el PIB regional i l'estructura econòmica per sectors que existeix a Espanya.
  3. En la taula del document 3 es mostra l'evolució del PIB regional des de 1967 fins a 1999 en comparació amb el PIB mitjà de la Unió Europea (UE). En el gràfic adjunt es mostra la dita evolució per a quatre regions seleccionades. Analitza les dites dades i descriu les principals diferències regionals assenyalant quins són els pricipals eixos de desenvolupament, quins són els pricipals eixos (o territoris) en decadència i quines són les comunitats escassament desenvolupades.
  4. A partir de les dades exposades elabora un INFORME sobre el procés de convergència econòmica del nostre país amb la UE.

DOCUMENT 1. Font: INE,1999.

PIB en 1998 (%)
Andalucía 72.2
Aragón 108.8
Asturias 85.3
Balears 154.5
Canarias 97.5
Cantabria 93.0
Castilla-La Mancha 79.9
Castilla-León 91.6
Catalunya 123.7
Comunitat Valenciana 99.8
Extremadura 73.3
Galicia 84.4
Madrid 126.5
Murcia 80.0
Navarra 117.2
País Vasco 114.7
Rioja, La 112.3
España 100.0

FALTA DOCUMENT 2: Proporció del PIB regional per sectors. 1998. Font: INE

DOCUMENT 3: Evolució del desenvolupament relatiu de les regions espanyoles davant la Unió Europea prenent com a dades el PIB regional. S'assigna el valor 100 a la mitjana de la Unió Europea. Les regions marcades en negreta estan representades en el gràfic adjunt

1967 1975 1983 1993 1999
Andalucía 53,7 63,6 55,1 57,9 59,7
Aragón 78,4 87,8 80,3 86,5 94,7
Asturias 79,0 86,5 71,1 69,8 67,9
Illes Balears 104,3 116,6 111,5 125,1 119,1
Islas Canarias 61,7 70,7 71,6 77,8 82,1
Cantabria 86,4 89,0 76,3 75,3 76,5
Castilla-La Mancha 52,0 67,9 57,9 65,1 71,1
Castilla-León 63,1 73,0 65,3 73,3 78,2
Catalunya 108,1 111,2 94,5 99,7 95,8
Comunitat Valenciana 79,3 87,0 78,1 82,1 84,8
Extremadura 42,2 50,4 46,9 57,1 62,4
Galicia 55,3 66,3 51,4 68,0 71,1
Madrid 109,1 116,4 96,6 105,3 110,7
Murcia 61,1 72,3 62,1 67,4 69,5
Navarra 90,1 99,0 84,3 92,8 92,5
País Vasco 114,7 115,5 84,6 88,8 88,2
Rioja, La 86,4 90,9 84,6 92,0 95,3
España 76,7 87,0 75,4 80,9 84,9

FALTA IMATGE DEL DOCUMENT 3.

Última modificació d'aquesta pàgina: 10 de febrer de 2004