Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Septiembre 2002
Modalitat: LOGSE -
Exercici: 2º Ejercicio
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica
Durada: 90 minuts
Barem: Bloc A o B:2 punts cada problema. L'alumnat ha d'elegir un dels dos blocs de problemes (A o B) i contestar els dos problemes proposats en l'opció elegida. Bloc C: 1,5 punts cada qüestió. L'alumnat ha d'elegir i contetar quatre de les sis qüestions proposades.

Bloc A

Problema1

L'obtenció d'un halogen en el laboratori pot realitzar-se tractant un hidràcid amb un oxidant. Per al cas del clor, la reacció ve donada per l'equilibri:

HCI (g) + O2 (g) ↔ H2O (g) +Cl2 (g)

 1. Ajusteu la reacció. (0,4 punts)
 2. Escriviu l'expressió matemàtica de la constant d'equilibri Kc. (0,4punts)
 3. Si en un recipient de 2,5 litres s'introdueixen 0,07 mols de clorur d'hidrogen i la meitat d'aquesta quantitat d'oxigen, s'arriba a l'equilibri quan es formen 0,01 mols de clor i igual quantitat d'aigua. Caculeu el valor de la constant d'equilibri. (1,2 punts)

Problema 2

Un compost orgànic A conté el 81,81% de C i el 18,19% de H. Quan s'introdueixen 6,58 grams d'aquest compost en un recipient de 10 litres de volum a 327ºC s'arriba a una pressio de 560 mm Hg.

Calculeu:

 1. La fórmula empírica del compost A. (1 punt)
 2. La fórmula molecular del mateix compost. (0.5)
 3. El nom del compost. (0.5)

Dades: masses atòmiques: H : 1; C : 12

R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1


Bloc B

Problema 1

Les entalpies de combustió en condicions estàndard, ΔHº, de l'etè, C2H4 (g), i de l'etanol, C2H5OH(I) valen -1411 kJ/mol i -764 kJ/mol, respectivament. Calculeu:

 1. L'entalpia en condicions estàndard de la reacció: (0'6 punts)

  C2H4(g) + H2O (l) → CH3CH2OH(I)

 2. Indiqueu si la reacció és exotèrmica o endotèrmica. (0.7 puntos)
 3. La quantitat d'energia que és absorbida o cedida en sintetitzar 75 g d'etanol a partir de l'etè i aigua. (0.7 punts)

Dades: masses atòmiques: H:1; C:12; O:16

Problema 2

Per acció dels ions permanganat, MnO4-, sobre els ions Fe2+, en medi àcid, es produeixen ions Mn2+ i ions Fe3+.

 1. Identifiqueu l'espècie que es redueix i la que s'oxida i indiqueu els nombres d'oxidació de cada una de les espècies. (0.6 punts)
 2. Ajusteu la reacció iònica global. (0.7 punts)
 3. Es disposa de 125 mL d'una dissolució FeCl2 de concentració desconeguda. Per aconseguir la tranformació tots el ions Fe2+ en Fe3+ va ser necessari afegir 16,5 mL d'una dissolució 0,32 M de MnO4-. Quina és la concentració de FeCl2 en la dissolució valorada? (0,7 punts)

Bloc C

Qüestió 1

Contesteu per a cada un del següents elements de la taula periòdica: A (Z=30), B (Z=35) i C(Z=1)

 1. Les seues configuracions electròniques. (0,3 punts)
 2. Les seues valències iòniques. (0,3 punts)
 3. Per a les següents combinacions entre si, determineu quins són possibles i quin tipus d'enllaç formen: (A amb B), (B amb B) i (C amb B). (0,9 punts)

Qüestió 2

Si tenim els compostos següents: BF3, HF i SF6, responeu les qüestions següents:

 1. Representeu les estructures de Lewis. (0,5 punts)
 2. Assigneu les geometries corresponents. (0,5 punts)
 3. Raoneu l'existència de polaritat en cada una de les molècules. (0,5 punts)

Qüestió 3

Es disposa de Pb i Zn metàl·lics i de dues dissolucions A i B. La dissolució A conté Pb2+ 1 M i la dissolució B conté Zn2+ 1 M. Tenint en compte aquests materials i els que considereu necessaris:

 1. Indiqueu esquemàticament com contruiríeu una pila electroquímica. (0,75 punts)
 2. Indiqueu les reaccions que tenen lloc i calculeu el potencial estàndard d'aquesta pila. (0,75 punts)

Dades: potencials de normals de reducció: Eº (Pb2+/Pb) = -0,13 V; Eº (Zn2+/Zn) = -0,76 V;

Qüestió 4

Definiu els conceptes de :

 1. potencial d'ionització
 2. afinitat electrònica
 3. electronegativitat

Expliqueu la relació que hi ha entre si. (1,5 punts)

Qüestió 5

Es disposa d'un sistema en equilibre a 25 ºC que conté C(s), CO(g) i CO2(g):

C(s) + CO2(g) ↔ 2 CO (g)

ΔH= + 172,4 kJ/mol

Justifiqueu si la quantitat de CO(g) es manté constant, augmenta o disminueix quan:

 1. Augmenta la temperatura. (0,5 punts)
 2. Disminueix la pressió. (0,5 punts)
 3. S'introdueix C (s) en el recipient. (0,5 punts)

Qüestió 6

Completeu les següents reaccions nomenant tots els compostos que intervenen (1,5 punts)

 1. CH2=CH2 + energia →
 2. CH2=CH2 + H20 →
 3. CH2=CH2 + HCl →
 4. CH2=CH2 + Cl2
 5. CH2=CH2 + H2

Última modificació d'aquesta pàgina: 12 de Febrer de 2004