Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i respondre totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici triat. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Alteració de la capa d'ozó

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

En 1982 es va donar la primera alerta sobre la disminució de la capa d'ozó sobre l'Antàrtida que havia anat disminuint des de l'any 1966. Actualment hi ha un acord científic sobre el fet que la disminució global de a capa a l'hemisferi Nord oscil·la entre 1,1% i 3,7%. A l'hemisferi Sud les xifres poden arribar fins al 9%.

 1. Comenteu aquest dibuix.
 2. Esmenteu els efectes que podria tindre sobre la salut i el clima la dsaparició de la capa d'ozó.
 3. Citeu TRES contaminants que deterioren la capa d'ozó. Comenteu el mecanisme d'actuació d'UN d'aquests.

Pregunta 2. Sóls: Desertificació

La desertificació és una degradació de la terra a les zones àrides, smiàrides i sub-humides seques, que resulta de diversos fadctors, entre els quals es troben les variacions climàtiques i les activitats humanes.

A la conca mediterrània , els incendis de pluges torrencials solen produir una combinació d'efectes devastadors que condueixen a la desertificació.

 1. A quin procés específic de degradació del sòl fa la refèrencia el segon paràgraf del text? Quins altres factors ambientals poden accentuar encara més les greus conseqüències d'aquest procés? Raoneu les respostes.
 2. Coneixeu algun mètode per evaluar aquest risc? Expliqueu-lo.
 3. També altres processos, a més del ja tractat, representen una amenaça seriosa per al sòl. Trieu-ne UN i expliqueu-lo.

Pregunta 3. Avaluació d'impacte ambiental

En una avalluació sobre l'impacte provocat en un espai natural per l'execució d'una obra promoguda per diverses institucions locals, es van recollir els efectes que s'adjunten en la taula següent:

Fase de Construcció Fase de Funcionament
Geologia i Geomorfologia Molt significatiu Poc significatiu
Hidrologia Gens significatiu Gens significatiu
Sòl Molt significatiu Poc significatiu
Patrimoni Arqueològic Poc significatiu Significatiu
Paisatge Molt significatiu Gens significatiu
 1. A partir de la taula. Quins elements s'han considerat en l'avaluació de l'impacte? Aquests elements ambientals són sempre els mateixos en tots els estudis d'impacte? De què depenen?
 2. Què enteneu per impacte? Quina postura s'adequa a la gestió ambiental sostenible del terreny: la prohibició de l'obra en qüestió, i prou, o la realització d'una avaluació d'impacte ambiental? Raoneu la resposta.
 3. A partir dels resultats exposasts en la taula, expliqueu des de el punt de vista del model desenrotllista i del model conservacionista, si és factible la realització de l'obra.

Exercici B

Pregunta 1. Riscos sísmics

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Observeu el dibuix i relacioneu els processos sísmics amb la tectònica de plaques.
 2. Què és un terratrèmol? Definiu els elements que el caracteritzen des del seu focus fins que es manifesta a la superficie terrestre.
 3. Descriviu breument riscos derivats de l'activitat sísmica. Proposeu almenys DUES mesures de prevenció o de predicció.

Pregunta 2. Recursos hídrics

Israel i els Territoris Ocupats consumeixen anualment 2.000 hm3 d'aigua. La diferència entre el consum i el volum de recursos renovables (1.700 hm3) es cobreix fonamentalment mitjançant la sobreexplotació dels aqüífers i del riu Jordà.

Segons un informe de les Nacions Unides, el 67% de que consumeix Israel procedeix de fora de les seues fronteres, majoritàriament de Cisjordània. El 75% de l'aigua s'utilitza en agricultura.

L'aigua de l'aqüífer de Gaza n'incrementa la contaminació, com a conseqüència de l'abocament d'aigües residuals sense tractar, de l'ús massiu de fertilizants procedents d'Israel i de la sobreexplotació de l'aqüífer.

El agua en Oriente Próximo . Santiago Martín Barajas . El Mundo (13.04.2002)

 1. Esmenteu CINC agents contaminants de qualsevol tipus que pugeun trobar-se a l'aqüífer de Gaza.
 2. Definiu els conceptes subratllats.
 3. Creieu que és ambientalment sostenible la sobreexplotació d'aqüífers? Raoneu la resposta.

Pregunta 3. Circulació de matèria i energia a la biosfera

El cicle global del carboni comprén nombrosos processos geològics, físics, químics i biològics, la qual cosa n'ha dificultat fins ara la quantificació i la visió integrada del conjunto. Fins molt recentment no s'ha obtingut xifres fiables per esbossar una primera quantificació a aquesta escala planetària, tot i que diversos processos de transferència encara no han sigut suficientment aclarits. La figura esquematitza el cicle del carboni a nivell global.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Expliqueu el cicle de l'esquema adjunt.
 2. Dels quatre compartiments que s'assenyalen, quins us semblen que són més importants com a reserva i quins intervenen de manera més activa en la regulació i balanç del carboni total.
 3. Citeu TRES activitats antròpiques, i expliqueu-ne UNA, que puguen tindre un impacte negatiu sobre el cicle biogeoquímic del carboni.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004