Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2003
Modalitat: LOGSE -
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en la via Científico-Tècnològicai optativa en la de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió d'1,5 punts.

Bloc I. Qüestions

Opció A

Calcula el quocient entre l'energia potencial i l'energia cinètica d'un satél·lit en òrbita circular.

Opció B

Una partícula puntual de massa 3 M es col·loca en l'origen d'un cert sistema de coordenades, metre que una altra de massa M es col·loca sobre l'eix X a una distància d'1 m respecte de l'origen. Calcula les coordenades del punt on el camp gravitatori és nul.


Bloc II. Qüestions

Opció A

Un cos dotat d'un moviment harmónic simple de 10 cm d'amplitud, tarda 0,2 s a descriure una oscil·lació completa. Si en l'instant t = 0 s la seua velocitat era nul·la i l'elongació positiva, determina:

 1. L'ecuació que representa el moviment del cos.
 2. La velocitat del cos en l'instant t = 0,25 s.

Opció B

Una partícula realitza un moviment harmònic simple. Si la freqüencia disminueix a la meitat, mantenint l'amplitud constant, què ocorre amb el període, la velocitat màxima i l'energia total?


Bloc III. Qüestions

Opció A

Un col·leccionista de segells desitja utilitzar una lent convergent de distància focal 5 cm com una lupa per a observar detingudament alguns exemplars de la seua col·lecció. Calcula la distància a qué ha de col·locar el segells respecte de la lent si es desitja obtindre una imatge virtual deu vegades major que l'original.

Opció B

Quines característiques té la imatge que es forma en un espill còncau si l'objecte es troba a una distància major que el radi de curvatura? Dibuixa'l.


Bloc IV. Problemes

Opció A

Bloc IV. Opció A

En el rectangle mostrat en la figura els costats tenen un longitud de 5 cm i 15 cm, i les càrregues són q1 = -0,5 μC i q2 = + 2,0 μC.

 1. Calcula el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric als vèrtexs A i B. (1 punt)
 2. Calcula el potencial elèctric als vèrtexs A i B. (0,6 punts)
 3. Determina el treball que realitza la força del camp elèctric per a traslladar a una tercera càrrega de +3,0 μC des del punt A al punt B. (0,4 punts)

Dada: K = 9 x 109 Nm2/C2

Opció B

En el pla XY es té una espira circular de radio a = 2 cm. Simultàniament es té un camp magnètic uniforme la direcció del qual forma una angle de 30º amb el semieix Z positiu i la intensitat del qual és B = 3 e -1/2 T, on t és el temps en segons.

 1. Calcula el flux del camp magnètic en l'espira, i el seu valor en t = 0 s. (0,8 punts)
 2. Calcula la força Electromotriu induïda en l'espira en t = 0 s. (0,8 punts)
 3. Indica, mitjançant un dibuix, el sentit del corrent induït en l'espira. Raona la resposta. (0,4 punts)

Bloc V. Problemes

Opció A

El treball d'estracció del platí és 1,01 x 10-18 J. L'efecte fotoelèctric es produeix en el platí quan la llum que incideix té una longitud d'ona menor que 198 nm.

 1. Calcula l'energia cinètica màxima dels electrons emesos en cas d'il·luminar el platí amb llum de 150 nm.
 2. D'altra banda, el treball d'extracció del níquel és 8 x 10 -19 J. Sobservarà l'efecte fotoelèctric en el níquel amb llum de 480 nm. (1 punt)

Opció B

Es pretén enviar una mostra de 2 g del material radioactiu a un planeta d'un altre sistema estel·lar situat a 40 anys-llum de la terra mitjançant una nau que viatja a una velocitat v = 0,9 c. El període de semidesintegració del material és de 29 anys.

 1. Calcula el temps que tarda la nau a arribar al planeta per a un observador que viatja a la nau. (1 punt)
 2. Determina els grams de material que arriben sense desintegrar. (1 punt)

Bloc VI. Qüestions

Opció A

El 146C és un isòtop radioactiu del carboni utilitzat per a determinar l'antiguitat d'objectes. Calcula l'energia de lligadura mitjana per nucleó, en MeV, d'un nucli de 146 C.

Dades: Masses atòmiques, 10 n : 1,0087 u, 11H : 1,0073 u, 146 C : 14,0032 u ; càrrega del protó, e = 1,602 x 10-19 C ; Velocitat de la llum en el buit, c = 3x108 m/s ; Massa del protó mp = 1,66 x 10-27 Kg.

Opció B

Un dispositiu utilitzat en medicina per combatre, mitjançant radioteràpia, certs tipus de tumor conté una mostra de 0,50 g de 6027 Co. El període de semidesintegració d'aquest element és 5,27 anys. Determina l'activitat, en desintegracions per segon, de la mostra de material radioactiu.

Dada: u = 1,66 x 10-27 Kg.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004