Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica
Durada: 90 minuts
Barem: Bloc A: 2 punts cada problema. Lalumnat ha d'elegir i resoldre dos problemes dels quatre propostas en l'opció A.

Bloc A

Problema 1

La constant Kp corresponent a l'equilibri: CO (g) + H2 O (g) ⇔ CO2 (g) + H2 (g) val 10 a la temperatura de 690 K. Si inicialment s'introdueixen en un reactor, de 15 litres de volum, 0,3 mols de CO i 0,2 mols de H2O, calculeu:

 1. Les concentracions de cadascuna de les espècies ( CO, H2O, CO2 i H2 ) una vegada el sistema arribe a l'equilibri. (0,8 punts)
 2. La pressió en l'interior del recipient després d'arribar-se a l'equilibri. (0,6 punts)
 3. Si la constant d'equilibri Kp corresponent a aquest mateix equilibi arriba a un valor de 66,2 a 550 K, deduïu si es tracta d'una reacció endotèrmica o exotèrmica. (0,6 punts)

Dades: R = 0,082 atm . L . mol-1 . K-1

Problema 2

El butà (C4H10) és un compost gasós que pot experimentar una racció de combustió.

 1. Formuleu la reacció i ajusteu-la estequiomètricament. (0,6 punts)
 2. Calculeu la calor (en Kcal) que pot subministrar una bombona que conté 4 kg de butà. (0,6 punts)
 3. Calculeu el volum d'oxigen, mesurat en condicions normals, que serà necessari per a la combustió de tot el butà contingut en la bombona. (0,8 punts)

Dades: masses atòmiques C: 12; O: 16; H: 1; ΔHf0 C4H10 (g) = -1125 KJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -286 KJ/mol; ΔHf0 CO2 (g) = -394 KJ/mol; 1 Kcal = 4,18 KJ

Problema 3

Un compost està format per C, H, O i la seua massa molecular és de 60 g/mol. Quan es cremen 30 g del compost en presència d'un excés d'oxigen, s'obté un número igual de mols diòxid de carboni (CO2) i d'aigua. Si sabem que el diòxid de carboni obtingut genera una pressió de 2249 mm de Hg en un recipient de 10 litres a 120 ºC de temperatura:

 1. Determineu la fórmula empírica del compost. (1,2 punts)
 2. Escriviu la fórmula molecular i el nom del compost. (0'8 punts)

Dades: masses atòmiques C: 12, O: 16; H: 1

R = 0,082 atm. L . mol-1 . K-1 1atm = 760 mm Hg

Problema 4

Si tenim la reacció (no ajustada): K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4

 1. Raoneu quina és l'espècie oxidant i quina l'espècie reductora. (0,4 punts)
 2. Ajusteu la reacció molecular. (0,8 punts)
 3. Calculeu els grams de sulfat de Fe(II) que reaccionaran amb 50 ml d'una dissolució aquosa que conté 1 g de dicromant potàssic. (0,8 punts)

Dades: masses atòmiques Cr: 52 O: 16 K: 39 Fe: 56 S: 32 H: 1


Bloc B

Qüestió 1

 1. Ordeneu raonablement els elements A, B i C els números atòmics dels quals són 3, 11 i 19 respectivamet, per ordre creixent de la seua energia d'ionització. (1 punt)
 2. Ordeneu raonablement els elements D, E i F els números atòmics dels quals són 4, 6 i 9 respectivament, per ordre creixent del seu radi atòmic. (1 punt)

Qüestió 2

Considereu les següents molècules CCI4, F2O i NCI3. Responeu raonablement les següents qüestions:

 1. Dibuixeu la seua estructura de Lewis. (0,7 punts)
 2. Descriviu la seua forma geomètrica. (0,6 punts)
 3. Classifiqueu les molècules anteriors com a polars o apolars. (0,7 punts)

Qüestió 3

Un dels problemes més importants que comporta el desenvolupament industrial és l'emissió a l'atmosfera de certs gasos contaminants.

Identifiqueu almenys un contaminant associat amb l'aparació dels problemes ambientals que s'indiquen a continuació i escriviu una de les reaccions químiques que tenen lloc a l'atmosfera perquè es produIsca aquest fenomen:

 1. Pluja àcida. (1 punt)
 2. Desaparició de la capa d'ozó. (1 punt)

Qüestió 4

Indiqueu raonadament si les següents dissolucions aquoses són àcides, bàsiques o neutres:

 1. HCI en concentració 0,01 M i NaOH en concentració 0,02 M. (0,6 punts)
 2. CH3COOH en concentració 0,01 M i NaOH en concentració 0,01 M. (0,7 punts)
 3. CH3COONa en concentració 0,01 M. (0,7 punts)

Nota: teniu en compte que l'àcid acètic és un àcid dèbil.

Qüestió 5

 1. Formuleu els següents compostos orgànics:

  n-pentà; 2-pentanol; 3-pentanona; àcid pentanoic; pentanoat de pentil (1 punt)

 2. Anomeneu els següents compostos orgànics:

  CH3CHO; CH3CH2OCH3; CH3CH(NH2)CH2CH3; C6H5CONH2; COOH-COOH (1 punt)

Qüestió 6

 1. Indiqueu si es produeix alguna reacció en afegir en afegir un tros de Zn metàl·lic a una dissolució aquosa de Pb(NO3)2 1M. (1 punt)

 2. Es produirà alguna reacció si afegim Ag metàl·lica a una dissolució de PbCI2 1M? (1 punt)

Dades: potencials normals de reducció: Pb+2/Pb = -0,13 V; Zn+2/Zn = -0,76 V; Ag+/Ag = 0,80 V

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004