Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 1r Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Científico-Tecnológica
Durada: 90 minuts
Barem: L' examen consta de quatre blocs de preguntes. L' alumne haurà de triar una pregunta A o B de cadascun dels blocs proposats. Cada pregunta es valorarà sobre deu punts i el total es dividirà per quatre.

Bloc 1

Opció A. Els components químics de la cèl·lula

 1. Comenta l' estructura general dels àcids grassos.
 2. Explica les funcions biològiques dels lípids.
 3. Quins grups de lípids tenen funció vitamínica? Posa' n algun exemple.

Opció B. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Explica en què consisteix el procés d'endocitosi i d' exocitosi.
 2. Descriu breument en què consisteixen les diferències entre transport actiu i transport passiu.
 3. Si col·loquem cèl·lules sanguínies dins d' una dissolució de concentració salina molt més baixa que el sèrum fisiològic, les membranes plasmàtiques es trenquen. Per què?

Bloc 2

Opció A. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Quina és l'estructura molecular del l' ATP?
 2. Què significa que l' ATP actua com a "intercanviador d'energia" o com a "moneda energètica"?
 3. Esmenta les diferents vies per les quals es produeix la síntesis de l' ATP.

Opció B. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

 1. Què és una fermentació? Quins tipus de fermentacions coneixes?
 2. Indica la localització intracel·lular dels processos fermentatius.
 3. Comenteu la importància econòmica d' algunes fermentacions i dels microorganismes implicats.

Bloc 3

Opció A. Els components químics de la cèl·lula

 1. Esmenta els nucleòtids constitutius d' ADN i ARN.
 2. Indica, a més del nucli, altres llocs en què hi ha ADN.
 3. Indica els tipus d' ARN que conegueu i indica'n la funció

Opció B. El nucli. Estructura d'informació

 1. Què és el cicle cel·lular i quines en són les fases?
 2. Esmenta les principals diferències entre mitosis i meiosis.
 3. Quin procés es mostra en la figura següent? Indica les estructures que hi apareixen assenyalades.

Bloc 3. Opció B


Bloc 4

Opció A. Genètica molecular

 1. Defineix: gen, codó, anticodó.
 2. Concepte de mutació.
 3. Indica els principals agents mutàgens físics i químics.

Opció B. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. Concepte d'antigen i d'anticòs.
 2. Interpreta aquesta gràfica. Per què es produeixen les diferències observades en la resposta després de la primera i la segona injecció de l'antigen?

  Bloc 4. Opció B

 3. Explica què són cèl·lules amb "memòria" i quin paper tenen en la resposta representada en la gràfica.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004