Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 1r Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Responeu quatre de les cinc questions següents. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Expliqueu el concepte de cost fix i de cost variable.
 2. Diferència entre producte nacional brut i net.
 3. Què són les anomenades fallades de mercat?
 4. Objectiu de les anomenades polítiques d'ocupació.
 5. Què són les anomenades economies d'escala?

B. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu de la relació que hi ha entre cicle econòmic, política fiscal i demanda agregada. Especifiqueu en què consisteixen una política fiscal restrictiva i una politica fiscal expansiva. Epliqueu la conveniència de fixar per llei l'equilibri pressupostari, és a dir, que els ingressos públics siguen igual a les depeses públiques.

C. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Suposeu una economia que ha de triar entre dedicar els seus recursos a la producció d'automòbils o a la producció d'aliments.

Automòbils ... 2000 1900 1600 1200 700 0
Aliments ... 0 200 400 600 800 1000
 1. Representeu gràficament la frontera de possiblitats de producció (FPP).
 2. Calculeu les diferents despeses d'oportunitat a mesura que es produeixen més automòbils.
 3. Explique el significat que tnen els punts de fora de la FPP, els punts de dins, i els punts sobre la frontera.

Exercici B

A. Responeu quatre de les cinc questions següents. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Què és un mercat monopolístic?
 2. Què son un bé inferior i un bé complementari?
 3. Quin és l'objectiu d'un impost directe?
 4. Definiu el concepte d'inflació.
 5. Definiu el concepte de producte interior brut.

B. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Pel que fa al concepte de desocupació, definiu-lo i exposeu detalladament les conseqüencies, o els efectes, que té i els tipus de desocupació que hi ha.

C. Responeu a la pregunta següent. Val tres punts.

Raoneu quins són els efectes sobre la demanda d'habitatges de: a) una baixada dels tipus d'interés, b) una congelació salarial i c) un augment del cost de les matèries primeres. Indiqueu en cada cas quina mesura podria adoptar el govern per a anul·lar aquests efectes.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de febrer de 2004