Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en la via Científico-Tècnològicai optativa en la de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió d'1,5 punts.

Bloc I - Qüestions

Opció A

Si considerem que les òrbites de la Terra i de Mart al voltant del Sol són circulars, quants anys terrestres dura un any marcià? El radi de l'òrbita de Mart és 1,486 vegades major que el terrestre.

Opció B

Dibuixa les línes de camp del camp gravitatori produït per dues masses puntuals iguals separades una certa distància.

Hi ha algun punt en què la intensitat del camp gravitatori siga nul·la? En cas afirmatiu indica quin punt. Hi ha algun en què el potencial gravitatori siga nul? En cas afirmatiu indica quin punt.


Bloc II - Problemes

Opció A

Una ona harmònica transversal progressiva té una amplitud de 3 cm, una longitud d'ona de 20 cm i es propagada amb velocitat 5 m/s . Sabent que en t = 0 s l'elongació en l'origen és 3 cm, es demana:

  1. Equació de l' ona. (0,7 punts)
  2. Velocitat transversal d'un punt situat a 40 cm del focus en l'instant t = 1 s. (0,7 punts)
  3. Diferència de fase entre dos punts separats 5 cm, en un instant donat. (0,6 punts)

Opció B

Dues fonts sonores iguals, A i B, emeten en fase ones harmòniques planes d' igual amplitud i freqüència, que es propaguen al llarg de l' eix OX.

  1. Calcula la freqüència mínima del so que han d' emetre les fonts perquè en un punt C situat a 7 m de la font A i a 2 m de la font B, l' amplitud del so siga màxima. (1 punt)
  2. Si les fonts emeten so de 1.530 Hz, calcula la diferència de fase en el punt C. Com serà l' amplitud del so en aquest? (1 punt)

Dada: Velocitat de propagació del so, 340 m/s


Bloc III - Quëstions

Opció A

La figura representa la propagació d'un raig de llum en passar d'un medi a un altre. Enuncia la llei que regeix aquest fenomen físic i raona en quin dels dos medis (A o B) es propaga la llum amb major velocitat.

Bloc 3. Opció A

Opció B

Descriu en què consisteix la miopia i la hipermetropia i com es corregeixen.


Bloc IV - Problemes

Opció A

Dues càrregues puntuals de 3 μC i -5 μC es troben situades, respectivament, en els punts A (1 , 0) i B (0 , 3), amb les distàncies expressades en metres. Es demana:

  1. El mòdul, la direccó i el sentit del camp alèctric en el punt P (4 , 0). (1 punt)
  2. Treball realitzat per la força elèctrica per a traslladar una càrrega de 2 μC, des del punt P al punt R (5 , 3).(1 punt)

Dada: K = 9x109 Nm2/C2

Opció B

Es col·loquen quatre càrregues puntuals als vèrtex d'un quadrat de costat a = 1 m. Calcula el mòdul, la direcció i el sentit del camp elèctric al centre del quadrat, O, en els següents casos:

  1. Les quatre càrregues són iguals i valen 3 μC. (0,5 punts)
  2. Les càrregues situades en A i B són iguals a 2 μC, i les situades en C i D són iguals a -2μC. (0,8 punts)
  3. Les càrregues situades en A, B i C són iguals a 1μC i la situada en D val -1 μC. (0,7 punts)

Dada: K = 9x109 Nm2/C2

Bloc 4. Opció B


Bloc V - Qüestions

Opció A

El 131I té un període de semidesintegració T = 8,04 dies. Quants àtoms de 131I quedaran en una mostra que inicialment té N0 àtoms de 131I després de 16,08 dies? Considera els casos N0 = 1012 àtoms i N0 = 2 àtoms. Comenta els resultats.

Opció B

Una nau s'allunya de la Terra a una velocitat de 0,9 vegades de la llum. Des de la nau s'envia un senyal lluminós cap a la Terra. Quina velocitat té aquest senyal lluminós respecte a la nau? I respecte a la Terra? Raona les teues respostes.00


Bloc VI - Qüestions

Opció A

La transició electrònica del sodi, que ocorre entre dos dels seus nivells energètics, té una energia E = 3,37x10-19 J. Suposem que s'il·lumina un àtom de sodi amb llum monocromàtica la longitud d'ona del qual pot ser λ1 = 685,7 nm, λ2 = 642,2 nm, o λ3 = 589,6 nm. S'aconseguirà excitar un electró des del nivell de menor energia al de major energia amb alguna d'aquestes radiacions? Amb quin o quines d' elles? Raona la resposta.

Dades: Constant de Planck, h = 6,626x10-34 J.s; Velocitat de la llum en el buit, c = 3x108 m/s

Opció B

Es porta a terme un experiment d' interferències amb un feix d'electrons que incideix en el dispositiu interferencial amb velocitat v i s' obté que la longitud d' ona d' aquests electrons és λe. Posteriorment es repeteix l' experiment però utilitzant un feix de protons que incideix amb la mateixa velocitat v ,obtenint-se un valor λp per a la longitud d' ona. Sabent que la masa del protó és, aproximadament, 1.838 vegades major que la massa de l'electró, quant valdrà la relació entre les longituds d' ona mesurades λe / λp?

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004