Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre 2003
Modalitat: LOGSE -Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Técnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: Bloc A o B: 2 punts cada problema. L'alumne haura d'elegir un dels dos blocs de problemes (A o B) i resoldre els dos problemes proposats en l'opció elegida.
Bloc C: 1,5 punts cada qüestió. L'alumne ha d'elegir i contestar quatre de les sis qüestions proposades.

Bloc A

Problema 1

La següent reacció (no ajustada) es du a terme en un medi àcid:

MnO2 + As2O3 + HCl → MnCl2 + As2O5 + H2O

Contesteu justificant la resposta:

 1. Quin és el compost oxidant i quin és el reductor? (0,4 punts)
 2. Ajusteu estequiomètricament la reacció en forma molecular. (0,4 punts)
 3. Quants mL de HCl de densitat 1,18 g/mL i riquesa 35% (en pes) es necessitaran per poder obtenir 115 g de pentòxid d´arsènic As2O5? (0,8 punts)

Dades.Masses atòmiques: H:1 ; Cl:35,5; O:16 ; Mn:54,9 ; As: 74,9

Problema 2

La formació de SO3 a partir de SO2 i O2 és una etapa intermèdia en la síntesi industrial de l`àcid sulfúric:

SO2(g) + 1/2·O2(g) ↔ SO3(g)

S`introdueixen 128 g de SO2 i 64 g de O2 en un recipient tancat de 2 L en el qual prèviament s´ha fet el buit. S´escalfa a 830ºC i després d´arribar a l´equilibri s´observa que ha reaccionat el 80% de SO2 inicial.

 1. Calculeu la composició (en mols) de la mescla en equilibri i el valor de Kc. (1 punt)
 2. Calculeu la pressió parcial de cada component en la mescla en equilibri i, a partir d´aquestes pressions parcials, calculeo el valor de Kp. (1 punt)

Dades. Masses atòmiques: S:32 ; O:26 , R=0,082 atm L·K-1·mol-1

Problema 3

L´anàlisi centesimal de cert àcid orgànic dóna el següent resultat:

C = 40,00% H = 6,66% O = 53,34%.

Per altra banda, 20 grams d´aquest compost ocupen un volum d´11 litres a la pressió d´1 atm i temperatura de 400K.

 1. Determineu la fórmula empírica de l`àcid. (0,75 punts)
 2. Determineu la seua fórmula molecular. (0,75 punts)
 3. Anomeneu el compost. (0,5 punts)

Dades. Masses atòmiques: H:1; C:12 ; O:16 , R=0,082atm L·K-1·mol-1

Problema 4

La constant d´ionització de l`àcid fòrmic (HCOOH) és de 1,77·10-4.Calculeu:

 1. El pH de la dissolució formada en dissoldre 0,025 g d`àcid fòrmic en 500 mL d`aigua. (1 punt)
 2. El pH de la dissolució resultant en afegir 50 mL d´àcid clorhidric 0,02M a 0,1 L de la dissolució anterior.

  (1 punt)

Dades.Masses atòmiques: H:1 ; C:12 ; O: 16


Bloc B

Qüestió 1

Els elements A, B, C i D tenen números atòmics 10, 15, 17 i 20.

 1. Escriviu la configuració electrònica de A, C- i D2+ i indiqueu, el grup al cual pertany cada un d´aquestes elements. (1,2 punts)
 2. Dels quatre elements (neutres) indiqueu, raonant la resposta, quin té major energia d`ionització i quin major radi atòmic. (0,8 punt)

Qüestió 2

Responeu raonadament les següents qüestions:

 1. A partir de l´estructura de Lewis de les molècules BCl3 i NCl3, heu de predir-ne la geometria i indicar si aquestes molècules són polars o no ho són. (1 punt)
 2. Quin és l´origen de la polaritat dels enllaços covalents? Ordeneu els següents enllaços per ordre de polaritat creixent: C-O , C-F , C-C , C-N. (1 punt)

Qüestió 3

L´òxid de calci, CaO, es transforma en hidròxid de calci, Ca(OH)2, després de reaccionar amb aigua. Calculeu:

 1. El canvi d´entalpia molar, en condicions estàndar, de la reacció anterior. Indiqueu si es tracata d´una reacció exotèrmica o endotèrmica. (1punt)
 2. La quantitat d´energia en forma de calor que és absorbida o cedida quan 0,25 g d´òxid de calci es dissolen en agua. (1 punt)

Dades. Masses atòmiques: H:1 ; O:16 , Ca:40.

ΔHf0[CaO(s)] =-634,3 k·J·mol-1 . ΔHf0[Ca(OH)2(s)] =-986,2k·J·mol-1 . ΔHf0[H2O(l)] =-285,8k·J·mol-1

Qüestió 4

Una pila voltaica consta d´un elèctrode de magnesi submergit en una dissolució 1M de Mg(NO3)2 i un altre elèctrode plata sumergit en una dissolució 1M de AgNO3 a 25ºC.

 1. Escriviu la semireacció que ocorre en cada elèctrode i també la reacció global ajustada. (1 punt)
 2. Indiqueu quin elèctrode actua com a ànode i quin com a càtode, i calculeu la diferència de potencial que proporcionarà la pila. (1 punt)

Dades: Eo (Mg 2+/Mg) = -2,37 V; Eo (Ag+/Ag)=+0,80 V.

Qüestió 5

Expliqueu de quina manera contribueixen els gasos emesos pels tubs d´escapament dels automòbils a la contaminació atmos fèrica i comenteu possibles estratègies per reduir-ne els efectes mediambientals. (2 punts)

Qüestió 6

Completeu les següents reaccions anomenant tots els compostos que hi intervenen:

 1. CH4 + Cl2 → (0,4punts)
 2. CH2 = CH2 + H2O → (0,4 punts)
 3. CH ≡ CH + H2 → (0,4 punts)
 4. CH3 - COOH + KOH → (0,4 punts)
 5. CH3OH + CH3 - COOH → (0,4 punts)

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004